IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 j.t.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 14.10.2015r., zwołuję na dzień 19 października 2015r. (poniedziałek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nadzwyczajną IX Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały RM w spr. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2016-2019.
  4. Zapytania, interpelacje radnych.
  5. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Waldemar Hardej