XX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2021r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2021.
 7. Projekt uchwały RM w spr. „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Sokołów Podlaski”.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXV/147/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2021”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia petycji.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zobowiązania Miasta Sokołów Podlaski do zapewnienia warunków do osiedlenia się rodziny repatriantów na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 14. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej.
 15. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.