Nagłówki

Planowanie przestrzenne

19 listopada 2012

Planowanie przestrzenne: decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mienie komunalne

19 listopada 2012

Samodzielne stanowisko ds. mienia komunalnego: numery nieruchomości, nadawanie nazwy ulic, zatwierdzanie podziałów nieruchomości, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali komunalnych, bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste.

Podatki

19 listopada 2012

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego. Formularze podatkowe dostępne w serwisie Ministerstwa Finansów. Uchwała Nr XXIV/150/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie… Czytaj dalej Podatki

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 listopada 2012

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: usuwanie azbestu, usunięcie drzew, decyzje środowiskowe, zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, odbieranie odpadów komunalnych, zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej, rejestr psów.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19 listopada 2012

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: porady prawne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo socjoterapeutyczne, porady psychologiczne, terapia dla osób uzależnionych.

Działalność gospodarcza

19 listopada 2012

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: usługi hotelarskie, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencja na transport drogowy taksówką, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Oświata

19 listopada 2012

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 42 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wniosek: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski doc | pdf statut przedszkola/szkoły… Czytaj dalej Oświata

Ewidencja ludności i dowody osobiste

19 listopada 2012

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: dowody osobiste, rejestr wyborców, zameldowanie, wymeldowanie. Uwaga! Wypełnione formularze prosimy drukować dwustronnie.

1 2