Planowanie przestrzenne

19 listopada 2012 0

Planowanie przestrzenne: decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mienie komunalne

19 listopada 2012 0

Samodzielne stanowisko ds. mienia komunalnego: numery nieruchomości, nadawanie nazwy ulic, zatwierdzanie podziałów nieruchomości, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali komunalnych, bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste.

Podatki

19 listopada 2012 0

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego. UWAGA: formularze podatkowe zamieszczone poniżej obowiązują do dn. 30 czerwca 2019. Nowe wzory dostępne… Czytaj dalej Podatki

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 listopada 2012 0

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: usuwanie azbestu, usunięcie drzew, decyzje środowiskowe, zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, odbieranie odpadów komunalnych, zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej, rejestr psów.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19 listopada 2012 0

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: porady prawne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo socjoterapeutyczne, porady psychologiczne, terapia dla osób uzależnionych.

Działalność gospodarcza

19 listopada 2012 0

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: usługi hotelarskie, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencja na transport drogowy taksówką, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Oświata

19 listopada 2012 0

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

19 listopada 2012 0

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: dowody osobiste, rejestr wyborców, zameldowanie, wymeldowanie. Uwaga! Wypełnione formularze prosimy drukować dwustronnie.

1 2