Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Sokołów Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżnienie odnośników

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Miller, p.miller@sokolowpodl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 781 75 23

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta

Wolności 21

08-300 Sokołów Podlaski

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Naprzeciw wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów, gdzie zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście główne od ul. Armii Krajowej
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6%.
 • Nad wejściem znajduje się znacznik TOTUPOINT
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Ścieżka dotykowa prowadzi do Punktu informacyjnego
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta na wprost z wejścia do budynku
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I kondygnacji. Dostęp do toalety schodami oraz windą z poziomu wejścia głównego i BOI. Dojście do toalety przez strefę zamkniętą dla interesantów, możliwość wejścia po wcześniejszym zasygnalizowaniu upoważnionemu pracownikowi. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Urząd Miasta Wejście boczne od ulicy Wolności

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Wzdłuż ulicy Armii Krajowej usytuowany jest bezpłatny parking dla
  interesantów gdzie zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dedykowane
  osobom z niepełnosprawnością.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Nad wejściem znajduje się znacznik TOTUPOINT
 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, wewnątrz znajdują się wyłącznie schody oznakowane kontrastowo. Schody zostały wyposażone w poręcz po jednej stronie. Na poręczy zostały zamontowane nakładki w języku Brajla informujące o kierunku poruszania się i poziomie. Po pokonaniu schodów dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Funduszy
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Wewnątrz znajdują się wyłącznie schody. Po pokonaniu schodów dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału
  Funduszy.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. M. Skłodowskiej – Curie 18a

08-300 Sokołów Podlaski

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

Aktualny raport z zapewnienia dostępności: http://bip.sokolowpodl.pl/a,21922,raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego.html

Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.