Spis organizacji pozarządowych w Sokołowie Podlaskim

W związku z aktualizacją mapy aktywności organizacji pozarządowych, pożytku publicznego oraz wolontariatu, w sierpniu 2012 została przeprowadzona ankieta, dotycząca działalności wymienionych podmiotów w mieście. Na podstawie uzyskanych danych przekazujemy Państwu zestawienie 27 organizacji funkcjonujących na terenie miasta, wraz z najważniejszymi informacjami na ich temat, które ułatwią wszystkim zainteresowanym ewentualny kontakt. W zestawieniu zostały ujęte również te organizacje, które wypełniły ankietę po 2012r.

Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), ul. Kosowska 26

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-23-72
e-mail: sokolow@cmw.waw.pl

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 12.00-17.00

Działalność statutowa
Wychowanie dzieci i młodzieży według systemu prewencyjnego św. Jana Bosco i Konstytucji Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Fundacja Defensor, ul. Wolności 53

Dane kontaktowe
tel: 731-229-589
e-mail: biuro@defensor-fundacja.eu
strona: www.defensor-fundacja.eu

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 11.00-15.00

Działalność statutowa
Działalność charytatywna i edukacyjna polegająca na obronie praw zwierząt, ochronie i opiece nad zwierzętami, w szczególności źle traktowanymi przez swoich właścicieli oraz bezdomnymi; propagowanie humanitarnych postaw społecznych, kształtowanie świadomości i szeroko pojęte uwrażliwianie społeczeństwa na cierpienie zwierząt; propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia; niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, szczególnie poprzez hipoterapię i inne metody terapeutyczne; niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, które opiekują się zwierzętami; popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej i prawnej.

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Janusza Korczaka, ul. Tadeusza Kościuszki 11

Dane kontaktowe
tel: (25) 787-26-57
e-mail: sokolow@mazowiecka.zhp.pl
strona: sokolow.zhp.pl

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 9.00-17.00

Działalność statutowa
Działalność oświatowo-wychowawcza, upowszechnianie tradycji, dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych; działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego; inicjowanie programów przeciwdziałających uzależnieniom; pomoc społeczna; wolontariat, działalność charytatywna; upowszechnianie zasad wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich; organizowanie wypoczynku dla członków i osób niezrzeszonych.

Krajowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej 2

Dane kontaktowe
tel: (25)

Dni i godziny pracy biura

Czwartek: 10.00-13.00

Klub Sportowy „NEPTUN”, ul. Bulwar 1

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-27-70
e-mail: biuro@ksneptun.pl
strona: www.ksneptun.pl

Klub Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ”, ul. Lipowa 84

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-21-32
e-mail: ksssokol@poczta.onet.pl
strona: www.ksssokol.republika.pl

Dni i godziny pracy biura
Sobota: 15.00-16.00

Działalność statutowa
Popularyzacja sportu strzeleckiego wśród młodzieży oraz mieszkańców miasta i powiatu.

Miejski Klub Koszykówki, ul. Lipowa 54

Dane kontaktowe
tel: 503-411-016
fax: (25) 781-26-67
e-mail: mkksokolow@op.pl
strona: www.mkksokolow.pl

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 12.00-14.00

Działalność statutowa
Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów turystyki; krzewienie kultury fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych i turystycznych, podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej; zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie; działania na rzecz ochrony środowiska; współpraca z organizacjami turystycznymi, oświatowo-wychowawczymi i sportowymi; eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady „fair-play”.

Miejski Klub Sportowy „PODLASIE”, ul. Lipowa 50

Dane kontaktowe
tel: 513-170-443
fax: (25) 781-25-13
e-mail: podlasie@glob.home.pl
strona: mkspodlasie.pl

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 10.00-14.00

Działalność statutowa
Prowadzenie wielosekcyjnej działalności sportowej; nabór i szkolenie młodzieży oraz dorosłych; udział w imprezach sportowych organizowanych przez związki sportowe; współpraca z władzami miasta i powiatu, a także z organizacjami rządowymi i pozarządowymi; promowanie miasta; działania na rzecz młodzieży z rodzin patologicznych i osób niepełnosprawnych; promowanie kultury fizycznej wśród młodzieży zagrożonej demoralizacją kryminalną.

Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Polna 8

Dane kontaktowe
tel: 502-038-076

Działalność statutowa
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na terenie miasta.

Ochotnicza Straż Pożarna „CUKROWNIA”, ul. Węgrowska 3A

Dane kontaktowe
tel: 512-650-019

Działalność statutowa
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; udział w akcjach ratowniczych prowadzonych podczas pożarów i zagrożeń ekologicznych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; propagowanie kultury fizycznej, sportu i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej; reprezentowanie interesów jednostki w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wolności 8

Dane kontaktowe
tel: (25) 787-23-51, (25) 781-64-38

Ośrodek Edukacji Środowiskowej „WIĄZ”, ul. Tadeusza Kościuszki 11

Dane kontaktowe
tel: 504-809-026
e-mail: oes.wiaz@tlen.pl
strona: sokolow.zhp.pl

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 9.00-16.00

Działalność statutowa
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych; animowanie pracy na rzecz środowiska lokalnego; aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego; integracja społeczności lokalnej; wyławianie talentów; promocja patriotyzmu lokalnego; integracja osób niepełnosprawnych; współpraca z organizacjami i pozyskiwanie środków na działalność; ochrona środowiska; krzewienie kultury fizycznej; wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do niej; działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Oleksiaka Wichury 3

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-27-22

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Piątek: 8.00-15.00

Działalność statutowa

Pomoc osobom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych; honorowe krwiodawstwo.

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe – Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-20-93, 508-617-424
e-mail: asia1971.73@o2.pl

Dni i godziny pracy biura
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 9.00-15.00

Działalność statutowa
Zrzeszanie osób niewidomych lub słabowidzących w celu ich społecznej integracji oraz rehabilitacji; wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej; ochrona praw obywatelskich.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21

Dane kontaktowe
tel: 781-389-860, 600-907-218

Dni i godziny pracy biura
Wtorek: 10.00-12.00

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wolności 2,

Adres do korespondencji: ul. Bulwar 1

Dane kontaktowe
tel: 608-290-364
e-mail: sokolow.wopr@onet.pl

Działalność statutowa
Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia na wodach śródlądowych i morskich; propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4

Dane kontaktowe
tel: 502-038-076

Działalność statutowa
Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.

Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Słoneczna 2

Dane kontaktowe
tel: 600-606-888, 506-047-506
e-mail: stc.sokolowpodl@gmail.com

Działalność statutowa
Propagowanie i rozwój turystyki rowerowej oraz kolarstwa wśród mieszkańców miasta; organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i aktywnego wypoczynku; udział w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym regionu.

Sokołowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, ul. Wolności 27

Dane kontaktowe
tel: 512-216-632
e-mail: krystynamatysiak@wp.pl
strona: www.sokolow-stsk.blogspot.com

Działalność statutowa
Poznawanie przeszłości dziejowej miasta i rejonu; zbieranie i opracowywanie materiałów dotyczących historii; organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i turystyczno-krajoznawczym; organizowanie obozów naukowych, wystaw, pokazów, odczytów oraz sympozjów; prowadzenie działalności wydawniczej.

Stowarzyszenie Instytucji Upowszechniania Kultury „DLA KULTURY”, ul. Wolności 27

Dane kontaktowe
tel: (25) 787-24-38
fax: (25) 787-24-38
e-mail: maria.sok@interia.pl

Działalność statutowa
Aktywizacja kulturalnego i artystycznego potencjału; popularyzacja i promocja działalności instytucji upowszechniania kultury oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku; podnoszenie jakości pracy i działalności instytucji tego typu; wymiana informacji i wiedzy z zakresu przepisów prawa dotyczących instytucji upowszechniania kultury.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-15-40

Działalność statutowa
Sołeckie inicjatywy kulturalne, gospodarcze, ekologiczne; współdziałanie z organami władz oraz organizacjami w realizacji ustawowych i statutowych działań gminy oraz sołectw; podejmowanie inicjatyw szkoleniowych; upowszechnianie doświadczeń samorządowych.

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”, ul. Polna 8

Dane kontaktowe
tel: (25) 787-21-20
fax: (25) 781-21-20

Działalność statutowa
Organizowanie życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnej formy aktywności ruchowej; uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych; organizowanie różnych form uczestnictwa i współzawodnictwa sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „START”, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 24

Dane kontaktowe
tel: (25) 781-22-86
fax: (25) 781-25-58

Działalność statutowa
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej; uczestniczenie w imprezach sportowych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

Uczniowski Klub Sportowy Sokołowskie Towarzystwo Szachowe, ul. Malinowskiego 7

Dane kontaktowe

tel: (25) 781-38-94
e-mail: stsz@szach.net
strona: stsz.szach.net

Działalność statutowa
Popularyzacja sportu masowego, a w szczególności szachów; upowszechnianie wiedzy o powstaniu i rozwoju gry w szachy; dbanie o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży; podnoszenie poziomu sportowego członków oraz przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników, w szczególności poprzez pracę z utalentowaną młodzieżą.

Zarząd Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Armii Krajowej 2

Dane kontaktowe
tel: 500-095-703, 512-474-999;
e-mail: pzeri_sok@o2.pl
strona: www.pzeri-sok.pl

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek-Wtorek: 9.00-13.00
Czwartek-Piątek: 9.00-13.00

Działalność statutowa
Poprawa warunków socjalno-bytowych członków oraz uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz organizacjami; organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów; reprezentowanie interesów oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Wolności 21

Dane kontaktowe
tel: (25) 787-37-74

Dni i godziny pracy biura
Poniedziałek: 10.00-13.00
Czwartek: 10.00-13.00

Działalność statutowa
Otaczanie opieką członków związku, pozostałych po nich wdów i wdowców w zakresie spraw socjalnych oraz zdrowotnych; opieka nad miejscami pamięci.