Oświata

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 • 42 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  • Wniosek: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski doc | pdf
  • statut przedszkola/szkoły (opracowany zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo oświatowe)
  • informacja osoby prowadzącej przedszkole/szkołę o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych doc | pdf
  • informacja osoby prowadzącej przedszkole/szkołę o warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy tj. przedłożenie:
   • pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
   • pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu/szkole doc | pdf
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe w przypadku szkoły podstawowej doc | pdf
  • pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej
  • dane niezbędne do wpisania przedszkola/szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej doc | pdf