Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne: decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.