Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizacji obowiazku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

pojazd do opróżniania szamb - grafika ilustracyjna

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski przeprowadzają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski przypomina o obowiązku, podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej obowiązek ten wynika z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi

Jednocześnie informujemy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków może samodzielnie zgłosić do Urzędu Miasta swoją nieruchomość. Na stronie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w zakładce „do pobrania” oraz w siedzibie urzędu znajduje się ankieta, poprzez którą można dokonać zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski

/-/ Bogusław Karakula