Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników na nieczystości

Urząd Miasta w Sokołów Podlaski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 t. j. ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni.

Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych mają obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania takich zbiorników oraz osadników z przydomowych oczyszczalni. Właściciele nieruchomości powinni także posiadać dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb i osadników (rachunek, faktura).

W związku z powyższym, na terenie Miasta przeprowadzony zostanie w najbliższym czasie cykl kontrolny w tym przedmiocie. W toku przeprowadzanych kontroli sprawdzone zostanie przede wszystkim czy właściciel nieruchomości zawarł stosowną umowę z firmą oraz sprawdzone zostaną rachunki i zlecenia wywozu nieczystości za ostatni rok. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów powinny to zrobić niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków może samodzielnie zgłosić do Urzędu Miasta swoją nieruchomość. Można to zrobić poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu specjalnego formularza, który dostępny jest pod artykułem. Prawidłowe wypełnienie druku oraz załączenie do niego kserokopii umowy i dowodu opłaty za wywóz nieczystości płynnych zastąpi kontrolę pracowników Urzędu.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W takich przypadkach burmistrz wydaje z urzędu decyzję na właściciela nieruchomości, w której ustala:

  • obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
    w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek wyższych niż te proponowane przez przedsiębiorców świadczących usługi wywozu;
  • terminy uiszczania opłat;
  • sposób i terminy udostępniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia.

Apelujemy do mieszkańców o zawarcie umów i przechowywanie rachunków potwierdzających korzystanie z usług wywozu nieczystości ciekłych.