Nagłówki

Uwaga: kontrole palenisk domowych

Smog - obrazek ilustracyjny
foto: Pixabay

Urząd Miasta Sokołów Podlaski informuje, iż od stycznia 2021r. trwają kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, uchwałą Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 08.09.2020r. w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Kontrole prowadzone są przez pracowników urzędu posiadających upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

  • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
  • weryfikację zakazu spalania odpadów,
  • kontrole urządzenia grzewczego,
  • kontrole stosowanego paliwa.

Jednocześnie informujemy, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Przypominamy, iż udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z  art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej:

– od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)

– od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):

a. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

b. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

c. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

d. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

– od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

– od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

– posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.