XXXI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy że w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski
  za I półrocze 2022r.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów
  Podlaski na lata 2022-2036.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2022.
 8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów
  Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
  przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego
  handlu.
 10. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Mieście Sokołów Podlaski na lata 2022-2030”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027 dla Miasta Sokołów Podlaski”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie
  Podlaskim z dnia 15 października 2020r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
  stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
  nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela,
  obowiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 13. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej.
 14. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.