X sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2015r. oraz wykonaniu planu finansowego za I półrocze Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2015.
 8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w uchwale Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta.
 11. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 12. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2016-2019.
 15. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 18. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miejskiej.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Sesji.