Sesja Rady Miejskiej

Radni podczas sesji

10 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się IV sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2015.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów przez Miasto.
 9. Projekt uchwały RM w spr. określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 10. Projekt uchwały RM w spr. szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. pozbawienia statusu ochrony przyrody oraz zmianie Uchwały Nr XXXIV/196/.2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 179 poz. 2938).
 14. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
 15. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Sokołowa Podlaskiego.
 16. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015r.
 17. Projekt uchwały RM. w spr. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015.
 18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 19. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.