XLI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2023r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za 2022 rok:
  1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2022.
  2. Debata nad raportem.
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2022r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXIV/162/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2023.
 11. Projekt uchwały RM w spr. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Sokołów Podlaski na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Piłsudskiego.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXX/178/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 15. Projekt uchwały RM w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sokołowie Podlaskim.
 16. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 17. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej.
 20. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie Sesji.