XXXIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września 2018r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2018.
 8. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu i udzielenia bonifikaty od należnej kwoty.
 12. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej.
 13. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Sesji.