Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim

logotypy instytucji finansujących

Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 331 729,30 zł, wydatki kwalifikowane: 1 962 256,30

Dofinansowanie: 1 569 805,28 zł – 80 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończenie rzeczowe projektu: 26.10.2020 r.

Zakończenie finansowe projektu: 29.06.2021r.

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych zgodnie                                             z opracowanymi wcześniej audytami energetycznymi w następujących budynkach użyteczności publicznej:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16,

2. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Kościuszki 31,

3. Przedszkole Miejskie nr 3 i Żłobek Miejski, ul. Ks. Bosco 6,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski, ul. Kupientyńska 15 – budynek główny,

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski, ul. Kupientyńska 15 – budynek klas zerowych.

Projekt obejmował:

1. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

2. ocieplenie dachów

3. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę kotła gazowego

4. modernizację instalacji grzewczej poprzez wymianę kotła, grzejników

5. montaż termostatów

6. ocieplenie ścian zewnętrznych

7. instalację pompy ciepła

Projekt obejmował wykorzystanie OZE w postaci instalacji pompy ciepła.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należącym do Miasta Sokołów Podlaski.

Określenie wskaźników projektu jako rezultatów inwestycji zostało poprzedzone przygotowaniem audytów energetycznych przygotowanych dla każdej z lokalizacji.

Realizowana inwestycja poprowadziła do uzyskania oszczędności zużycia energii, przyniesie optymalizację kosztów jej zużycia, prowadząc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Dla budynków objętych projektem wyliczono:

– roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] średnia ważona – 45,66 %,

– podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w –374,62

– efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii – 1,32 zł                                                                                            Stopień redukcji CO2 (w %) – 40,58 %,

– ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 6010,67GJ/rok,

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) oszacowano na 448,80tony równoważnika CO2/rok,

– zmniejszenie zużycia energii końcowej na 6010,67GJ/rok

– zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32):

2 170 693,36kWh/rok

Realizacja projektu jest wynikiem działań Wnioskodawcy zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze warunków życia na terenie Miasta. Dbałość o polepszanie stopy życiowej mieszkańców, w tym czystego powietrza, działań proekologicznych pozytywnie wpłynie na wizerunek Miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną jest traktowane równoważnie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię czyli zmniejszenia kosztów funkcjonowania JST.