Nabór partnerów do projektu parku przemysłowego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni – I etap”

Miasto Sokołów Podlaski ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu realizowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI – Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”.

Konkurs na wybór partnerów prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16 zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni – I etap”.

Projekt obejmować będzie kontynuację budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski – przygotowanie zabudowanej powierzchni inwestycyjnej (magazynowo-produkcyjno-biurowej) na terenach poprzemysłowych zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 1 oraz prace termomodernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

Przy wyborze Partnera/ Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.
  4. Proponowany zakres merytoryczny przewidziany do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 01.02.2017r. do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnerów dla projektu „Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni – I etap” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08- 300 Sokołów Podlaski

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, Wydział Funduszy, 25 781 75 63/61, e-mail: j.celinski@sokolowpodl.pl.