Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego

foto:  - unnamed 1

Miasto Sokołów Podlaski jest partnerem projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest ochrona ludności i wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sokołowskiego na wypadek mogących wystąpić zagrożeń. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez budowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami i katastrofami ludności zamieszkującej na terenie gmin Powiatu Sokołowskiego, tj. Gmin: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

W ramach projektu zostanie wybudowanych 29 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zostaną zainstalowane aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi. System alarmowania zapewni przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Powiatu Sokołowskiego. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie prowadzenie działań prewencyjnych, zapewnienie obiegu informacji między organami zarządzającymi w sytuacjach występujących zagrożeń, ale przede wszystkim przekazanie ludności informacji o zagrożeniach w odpowiednim czasie oraz informowanie o zalecanych zasadach postępowania w określonej sytuacji zagrożenia.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Minimalizowanie strat skutków zagrożeń i katastrof zarówno w środkach materialnych jak i w przyrodzie poprzez działania prewencyjne i zapobiegawcze.
  • Zwiększenie stopnia koordynacji współpracy i współdziałania pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w przeciwdziałaniu skutkom zagrożeń.
  • Zwiększenie możliwości ostrzegania ludności przez przewidywanymi zagrożeniami.
  • Poprawa czasu reakcji służb ratowniczych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz z Miastem Sokołów Podlaski.

Zbudowany system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego będzie spełniał wymogi wynikające z Rekomendacji wojewody mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 725 460,15 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 656 230,01 zł. Projekt dofinansowany zostanie w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 524 984,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest we wrześniu 2018 r.