Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego z termomodernizacją PSP Nr 2

foto: logotypy instytucji finansujących - stopka fundusze europejskie logotypy

Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Jakość życia, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem głównym projektu była rewitalizacja podobszarzu nr 1 Miasta Sokołów Podlaski poprzez zapewnienie bazy dla rozwoju funkcji społecznych i gospodarczych, zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju oraz poprawę warunków życia.

Projekt w swoich zamierzeniach nawiązywał do zadań inwestycyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji jako zadania służące kompleksowej poprawie warunków życia mieszkańców. Komponenty ujęte w projekcie pozwoliły na stworzenie bazy do rewitalizacji i rozwoju obszarów poprzemysłowych na terenie Sokołowa Podlaskiego.

Inwestycja obejmowała kompleksową modernizację czterech budynków położonych na obszarze rewitalizacji, w tym:

 • modernizację trzech budynków dawnej cukrowni w celu przywrócenia funkcji gospodarczych (powierzchnia magazynowa, biurowa, usługowa. Prace objęły uzbrojenie terenu, przebudowę układu komunikacyjnego, dostosowanie budynków do potrzeb Parku Przemysłowego – wymianę instalacji, tynków, posadzek, przebudowę ścian wewnętrznych, modernizację konstrukcji dachu, wzmocnienie fundamentów i murów, wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji, wymianę starej stolarki                                i ślusarki)
 • termomodernizację budynku użyteczności publicznej (Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2), poprzez modernizację stropodachu, stropów, przegród stropodachu łącznika i ścian zewnętrznych.

Budynki objęte projektem:

 • Budynek nr I b
 • Budynek nr I c
 • Budynek nr I hi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2.

Działania planowane w ramach projektu:

Budynki Parku Przemysłowego

 • uzbrojenie terenu,
 • przebudowa układu komunikacyjnego,
 • dostosowanie budynków do potrzeb Parku Przemysłowego, w tym:
 • wymiana instalacji, tynków, posadzek,
 • przebudowa ścian wewnętrznych,
 • modernizacja konstrukcji dachu,
 • wzmocnienie fundamentów i murów,
 • wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji,
 • wymiana starej stolarki i ślusarki
 • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • zagospodarowanie terenu wokół budynków Parku Przemysłowego objętych projektem

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

 • modernizacja stropodachu,
 • modernizacja stropu wewnętrznego ostatniej kondygnacji,
 • modernizacja przegród stropodachu łącznika i ścian zewnętrznych,
 • rozebranie i ponowny montaż pokryć dachowych.

Wartość projektu ogółem to 9 003 108,99 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 6 497 383,98 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (74,99%): 4 872 388,24 zł.