XXX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2018r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018-2035.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2018.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 9. Projekt uchwały RM w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2018r.
 11. Projekt uchwały RM w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2018”.
 17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 18. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 20. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie Sesji.