XXX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności   w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za 2021 rok:
  1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski  za rok 2021,
  2. Debata nad raportem,
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.
 6. Projekt uchwały RM w spr.  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022.
 9. Projekt uchwały RM w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr.  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Sokołów Podlaski na rok szkolny 2022/2023.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2024.
 13. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Sokołów Podlaski biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 14. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołów Podlaski.
 15. Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                              i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku.
 16. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej.
 17. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.

Zamknięcie Sesji.