VIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za I półrocze 2019r.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2019.
 7. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr. pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Bulwar w Sokołowie Podlaskim poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 13. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 14. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 15. Projekt uchwały RM w spr. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023.
 16. Sprawozdanie komisji Rady Miejskiej z działalności w I półroczu 2019r.
 17. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.