XLIV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2023r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności   w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta nt. działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.
 6. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy Stadionowi  Miejskiemu w Sokołowie Podlaskim zlokalizowanemu przy ul.Lipowej 50.
 1. Projekt uchwały RM w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037.
 3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
 4. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXVII/178/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2022r, w sprawie ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski.
 1. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XX/128/2021 Rady Miejskiej w  Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sokołów Podlaski.
 2. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 3. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XLI/269/2023 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Piłsudskiego.
 4. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.
 5. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołów Podlaski do Związku Międzygminnego „Zielone Gminy”.
 6. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miejskiej.
 1. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie Sesji.     

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Waldemar Hardej