Ponad 300 tysięcy na projekty ekologiczne w Sokołowie

przedstawiciele miasta, dyrekcja NFOŚiGW i parlamentarzyści na zdjęciu z symbolicznymi czekami

W środę 31 maja w Repkach odbyła się uroczystość podpisania umów na projekty dofinansowywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto Sokołów Podlaski reprezentowali Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Elżbieta Hermanowicz, Skarbnik Miasta. Łączna wartość otrzymanych przez nasze miasto dotacji wyniosła 312.014,53 zł.

Ekologiczny piknik rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 30.000,00 zł – 100%, w ramach Programu „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Zadanie dot. realizacji ekologicznego pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim. 

Celem zadania jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie miasta Sokołów Podlaski  w województwie mazowieckim.

Realizacja zadania przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczestników na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony, roli w życiu człowieka i kształtowaniu klimatu.

Piknik prowadzony będzie w kontakcie z przyrodą i z ciekawymi pomocami dydaktycznymi, które umożliwią przyswajanie wiedzy o środowisku naturalnym, jego ochronie, lesie, leśnictwie, gatunkach drzew, krzewów i zwierząt występujących na terenie Polski, o pszczołach, pszczelarstwie i roślinach miododajnych, o ziołach i owocach, z których można korzystać, o odnawialnych źródłach energii, segregacji odpadów i szeroko pojętej ekologii. Uczestnicy nauczą się jak wykorzystać niepotrzebne materiały, które dostaną drugie życie, dowiedzą się w jaki sposób poprzez recykling można zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci. Piknik będzie prowadzony  w sposób niekonwencjonalny, odbywać się będą gry, zabawy, konkursy, prezentacje i występy artystyczne. Będzie możliwość zwiedzania istniejącej ekspozycji przyrodniczej, dla najmłodszych dużą atrakcją będą istniejące urządzenia zabawowe posiadające również funkcję edukacyjną. Ponadto ogłoszone konkursy będą kształtować odpowiednie zachowania proekologiczne, zmotywują do poszerzenia wiedzy ekologicznej.

Piknik ma na celu zainteresować uczestników rozwijaniem postaw ekologicznych, rozwijać wrażliwość i emocjonalną chęć działania na rzecz ochrony środowiska, budować pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, kształtować system wartości młodego człowieka. 

Uczestnicy zapoznają się  z szeroko pojętą ochroną przyrody, z gatunkami ptaków, owadów zagrożonych wyginięciem, z działaniami mającymi na celu polepszenie warunków życia tych zwierząt.

Nauka będzie odbywać się poprzez doświadczenie, będzie to wielozmysłowe poznawanie zagadnień przyrodniczych. A wiedza zdobyta poparta obserwacjami przyczyni się do opiekuńczej postawy wobec przyrody, co będzie  również oddziaływać na środowisko lokalne.

Wykonywanie rzeczywistych i praktycznych działań podczas trwania pikniku będzie kształtować pozytywny szacunek do przyrody, pobudzać zmysły i uwrażliwiać na piękno przyrody. Uczestnicy zwrócą uwagę na problemy ochrony przyrody i ekologii. Warsztaty prowadzone podczas pikniku będą sprzyjać stworzeniu postawy proekologicznej u dzieci i dorosłych, zwrócą uwagę na problem zmian klimatu. W niebanalny sposób zostaną osiągnięte postawione cele.

Program adresowany jest do około 370 uczniów naszej szkoły i ich rodziców, którzy zdobytą wiedzą podzielą się z dziadkami, rodzeństwem, znajomymi i kolegami, dlatego oddźwięk i zasięg naszej edukacji będzie dużo szerszy, ponieważ mamy uczniów nie tylko z miasta Sokołowa Podlaskiego ale również z okolicznych gmin. Podczas pikniku odbędzie się poczęstunek z ekologicznych produktów spożywczych.

Poprzez realizację pikniku zamierzamy osiągnąć niewymierny efekt ekologiczny, przejawiający się w zwiększonej wrażliwości ekologicznej i przyrodniczej.

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 15.698,40 zł – 40%, w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Celem projektu jest ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 93,24 Mg odpadów niebezpiecznych.

Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Sokołów Podlaski – ul. Długa,

Kupientyńska i Kosowska

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 273.316,13 zł – 90%.

Projekt dotyczy wymiany opraw sodowych o źródłach sodowych na oprawy w technologii LED na istniejących słupach linii napowietrznej izolowanej.

Wymianie podlega 81 szt. opraw sodowych na oprawy LED w tym z wysięgnikami  pojedynczymi 75 szt. i podwójnymi 3 szt.

Planowana oszczędność energii elektrycznej wyniesie 36644,00 kWh/rok, co stanowi 57,87% na rok.