Regulacja koryta rzeki Kościółek

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 12 lipca 2017r. w Warszawie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim – etap II”. Wartość inwestycji wynosi: 199.875,00 zł, w tym dotacja 99.937,50 zł .

 Celem projektu jest poprawa regulacji koryta rzeki Kościółek na odcinku od działki nr 209/38 do działki nr 379/11 o długości 0,250 km w Sokołowie Podlaskim. Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru wynosi 58 osób, powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji zadania obejmie 3,5 ha.  Z uwagi na znaczne uszkodzenia umocnień skarpy (wyrwy, osuwiska), umocnień przy przepustach drogowych, erozji dennej, zarastania skarp chwastami, które blokują dopływ wód, niezbędna jest regulacja rzeki, która usprawni jej funkcjonowanie, poprawi przepustowość koryta.

Realizacja projektu przyczyni się również do wyrównania niwelety dna rzeki, ułatwienia przepływu wód burzowych i wiosennych przez teren zabudowany, zahamowania erozji dennej i bocznej koryta rzeki, powstrzymania rozmywania i dalszego niszczenia skarp rzeki, naprawy umocnień przy przepustach drogowych, umocnienia wylotów z kolektorów burzowych, umocnienia spływów wód opadowych, bieżącej konserwacji rzeki, podniesienie estetyki otoczenia rzeki.