Konkurs ofert na realizację zadań publicznych – sport i kultura

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i sztuki w 2022 roku.

Szczegółowy rodzaj zadań, będących przedmiotem postępowania konkursowego, określa treść ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn.zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w przedmiotowym zakresie.

Termin składania ofert upływa z dniem 09 czerwca 2022r.