XIX Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2021.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2020.
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2021r.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Projekt uchwały RM w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmian w uchwale Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski”.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Sokołów Podlaski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
 14. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok”.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyznaczenia aglomeracji Sokołów Podlaski.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2019/2020.
 17. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 19. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie Sesji.