XXI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2021r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za 2020 rok:
  1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2020,
  2. Debata nad raportem,
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2020r.
 6. Projekt uchwały RM w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2021.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zasad udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021 – 2030”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. ustanowienia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 12. Projekt uchwały RM w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Sokołów Podlaski na rok szkolny 2021/2022.
 13. Projekt opinii Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2020 roku.
 15. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim z realizowanych przez jednostkę działań w roku 2020.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2020.
 17. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej.
 18. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  /-/ Waldemar Hardej