XVII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2020r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim o stanie bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim o stanie bezpieczeństwa pożarowego w mieście Sokołów Podlaski.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za I półrocze 2020r.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2035.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2020.
 10. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w uchwale Nr XII/70/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sokołowskiego.
 12. Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu.
 13. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sokołów Podlaski na rok szkolny 2020/2021.
 16. Projekt uchwały RM w spr. odwołania Skarbnika Miasta Sokołów Podlaski.
 17. Projekt uchwały RM w spr. powołania Skarbnika Miasta Sokołów Podlaski.
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 20. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
 21. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miejskiej.
 22. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie Sesji.