XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lutego 2023r (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Burmistrza Miasta dot. stanu zaawansowania prac remontowych w obiekcie Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Bulwar 1.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
 7. Projekt uchwały RM w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2027.
 8. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
 9. Projekt uchwały RM w spr. Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 10. Projekt uchwały RM w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Projekt uchwały RM w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2021 z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2023.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 18. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 20. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 22. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej.
 23. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 24. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie Sesji.