Dofinansowanie do zakupu kotłów grzewczych w 2018 roku

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego, mając na względzie poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych, tradycyjnych kotłowni węglowych, uprzejmie informuje o możliwości uzyskania ze środków WFOŚiGW dofinansowania do modernizacji źródeł ciepła.

Zapraszamy mieszkańców miasta, zainteresowanych w 2018 roku:

a) wymianą kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (bez dodatkowego rusztu żeliwnego);
b) zastąpieniem posiadanych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła

do udziału w projekcie pod nazwą „Ekologiczny Sokołów Podlaski – ETAP V”. Projekt zakłada dofinansowanie zakupu ww. ekologicznych kotłów do wysokości 75% wartości brutto, jednakże nie więcej niż 5000 zł. (o ile nie ulegną zmianie postanowienia dokumentacji konkursowej WFOŚiGW).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta – Wydział Funduszy (FD) pok. 33 i 34, w terminie do 22 grudnia 2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 781 75 61 lub (25) 781 75 63.

Główne etapy realizacji projektu:

1. Nieprzekraczalny termin – 22 grudnia 2017
– złożenie w Wydziale Funduszy ZGŁOSZENIA uczestnictwa w przedmiotowym programie (formularz do pobrania ze strony bądź w Wydziale FD) wraz z prawomocną DECYZJĄ pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego (dot. Kotłów gazowych)

2. 31 grudzień 2017
– opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami na podstawie zebranych ZGŁOSZEŃ od mieszkańców;

UWAGA! Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie licznej grupy mieszkańców udziałem w V edycji projektu i koniecznością opracowania bardzo obszernej dokumentacji aplikacyjnej do końca br., osoby składające ZGŁOSZENIA po 22 grudnia 2017 roku będą zapisywane na koleją edycję planowaną do realizacji w roku 2019!

3. Styczeń 2018
– uruchomienie przez WFOŚiGW naboru wniosków;
– złożenie przez Miasto w WFOŚiGW opracowanego wniosku;

4. Luty – Lipiec 2018
– ocena w WFOŚiGW wniosków złożonych przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego (okres weryfikacji i oceny wniosków uzależniony jest od ilości samorządów);
– uzyskanie od WFOŚiGW promesy o udzieleniu dofinansowania projektu (w przypadku pozytywnej oceny wniosku);
– przygotowanie i przeprowadzenie przez Miasto postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie dostawcy przewidzianych do zakupu kotłów;
– zawarcie z ostatecznymi odbiorcami (osoby, które złożyły w terminie kompletne ZGŁOSZENIA) indywidualnych umów na dostawę kotła wraz z ustaleniem wysokości wkładu własnego, w oparciu o koszt przedmiotu dostawy, wynikający z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

5. Sierpień 2018
– dostarczenie ostatecznym odbiorcom, pod wskazane adresy, zakupionych kotłów;

6. Wrzesień – Październik 2018
– osiągnięcie efektu ekologicznego, tj. uruchomienie zmodernizowanych kotłowni;
– rozliczenie projektu.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie uczestnictwa w programie (word)

Zgłoszenie uczestnictwa w programie (pdf)