Nagłówki

LI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim o stanie bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski, w roku 2023.
 6. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na I kw. 2024r.
 11. Sprawozdanie Komisji RM dot. działalności w 2023r.
 12. Przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Miejskiej.
 13. Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Miejskiej.
 14. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.