Nagłówki

Nadzwyczajna L Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), zwołuję na dzień 9 stycznia 2024r. (wtorek) na godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną L Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2024-2037.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2024.
  4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej