XXVII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2022r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 5. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 6. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022.
 9. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski „Korpus Wsparcia Seniorów”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
 13. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 października 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 16. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski”.
 17. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2022.
 18. Projekt uchwały RM w spr. uchylenia Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r.
 19. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej.
 20. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej.
 22. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 23. Zamknięcie Sesji.