Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Rozpoczął się nabór wniosków do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem programu na terenie miasta jest Centrum Pomocy Socjalnej ul. Wolności 26.

Program realizowany jest w formie usług asystencji osobistej i  skierowany jest do:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. osób z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych,

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu i skorzystaniem z usługi asystencji, zapraszamy do kontaktu w terminie do 7 września 2023r (włącznie) dzwoniąc na nr 537 430 111 bądź osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Socjalnej w godzinach pracy instytucji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie, a sytuacji zakwalifikowania się do uczestnictwa przyznanie liczby godzin zależne będzie od otrzymanych środków.