Uwaga! Kontrole palenisk domowych

ilustracja - dym

Tegoroczny sezon grzewczy jest w pełni. Niestety nadal zdarzają się osoby, które wykorzystują niskiej jakości opał lub nawet spalają odpady. Dlatego pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, realizując obowiązki wskazane w Programie Ochrony Powietrza województwa mazowieckiego i tzw. uchwały antysmogowej, prowadzą w terenie kontrole palenisk domowych oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu.

Trwają obecnie kontrole palenisk domowych przez pracowników Urzędu Miasta Sokołów Podlaski pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej. Kontrolujący pracownicy urzędu posiadają upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

Obowiązek kontroli został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, uchwałą Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 08.09.2020r. w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu oraz na podstawie art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów, w związku z tym  prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.

Podstawą podjęci interwencji są zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców (kontrole interwencyjne), ustalone kontrole planowe, własne obserwacje w terenie pracowników Urzędu Miasta oraz inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

  • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
  • weryfikację zakazu spalania odpadów,
  • kontrole urządzenia grzewczego,
  • kontrole stosowanego paliwa.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Przypominamy, iż udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z  art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej:

– od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)

– od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):

a. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

b. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

c. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

d. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

– od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

– od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

– posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Urzędnicy w trakcie czynności w przypadku stwierdzenia w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie odpadów, wykonają dokumentację fotograficzną i zaznaczą tą informację w treści protokołu z kontroli. W sytuacji stwierdzenia spalania w kotle drewna, wykonywany jest pomiar jego wilgotności która powinna wynosić mniej niż 20%. Gdy do produkcji ciepła wykorzystywany jest węgiel, kontrolujący weryfikują jego ziarnistość w oparciu o zapisy tzw. uchwały antysmogowej.

W trakcie kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska celem wykonania badań jego składu przez akredytowane laboratorium. Naczynia na popiół są zamykane podczas kontroli i zabezpieczane plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia, iż w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe nie spełniający warunków określonych w uchwale antysmogowej, osoba kontrolowana zostanie poinformowana o granicznym termie wymiany kotła oraz otrzyma ulotkę informacyjną na temat zapisów uchwały antysmogowej. 

Równolegle podczas kontroli palenisk sprawdzany jest sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości.

Apelujemy, aby wspólnie dbać o czyste powietrze, gdyż paląc odpady bądź złej jakości paliwo trujemy nie tylko siebie ale również wszystkich wokół. Jeśli widzimy, że ktoś narusza przepisy i zanieczyszcza powietrze paląc odpady lub nielegalnie odprowadza nieczystości ciekłe powinniśmy zgłosić to do Urzędu Miasta Sokołów Podlaski  tel. 25 7817554.