Sokołów złożył zarys projektu do Programu Rozwój Lokalny

Sokołów Podlaski złożył zarys projektu do Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

foto: Logotypy partnerów Programu Rozwój Lokalny - prl partnerzy

W sierpniu 2019 r. samorząd miasta Sokołów Podlaski złożył zarys projektu do Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych.

Główne założenie jakie przyświeca nam aplikując w Programie jest poprawa dynamiki rozwoju Sokołowa Podlaskiego dzięki podniesieniu w ramach zidentyfikowanych obszarów jakości życia mieszkańców.

W ramach tego założenia planujemy osiągnąć cele szczegółowe, w następujących obszarach:

  • Zwiększenie atrakcyjności miasta dla dzieci i osób w wieku produkcyjnym.

Uzyskanie celu nastąpi poprzez rozszerzenie oferty miasta w zakresie organizacji wolnego czasu. W ramach projektu zakłada się rozbudowę budynku SOK-u na dalszą aktywizację kulturalną mieszkańców. W uzupełnieniu dla nowej infrastruktury Miasto wprowadzi bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci w najbardziej oczekiwanych przez nich dyscyplinach, a także zapewni możliwość prowadzenia większych grup dla zajęć artystycznych w ramach SOK-u. Podejmowane będą wspólnie z przedsiębiorcami i szkołami działania ograniczające zjawisko migracji młodych mieszkańców do większych miast, poprzez próbę stworzenia klas profilowanych. Dalsze działania będą polegały na kontynuacji rewitalizacji starej cukrowni na potrzeby Parku Przemysłowego.

  • Poprawa stanu środowiska w Sokołowie Podlaskim,

Uzyskanie celu nastąpi poprzez niwelowanie problemu dużego zanieczyszczenia powietrza. Planujemy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, a także budowę ścieżek rowerowych. Osiągnięcie celu to także działania edukacji ekologicznej, a także instalacja dodatkowych mierników czystości powietrza celem identyfikacji najbardziej zanieczyszczonych obszarów i wdrożenie działań zaradczych.

  • Zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług publicznych dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

W ramach tego obszaru działania będą polegały na dostosowaniu budynków jednostek organizacyjnych miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych/seniorów.

  • Poprawa drogowego na rzecz mieszkańców,

Planujemy zmniejszyć liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych poprzez tworzenie inteligentnych przejść dla pieszych.

  • Poprawa Jakości,

Planujemy dalszy rozwój Parku Przemysłowego a także stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej na rzecz firm. Planowane do wprowadzenia są także rozwiązania takie jak: szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych miasta w zakresie współpracy z mieszkańcami w celu poprawy funkcjonowania danej instytucji i przeprowadzenie audytu miejskiego, który byłby powtarzany rokrocznie, by zweryfikować postępy w polityce rozwojowej miasta.

Krzysztof Dąbrowski