Wyniki badania ankietowego młodzieży

Wyniki badania ankietowego planów w zakresie edukacji i wyboru zawodu młodzieży szkół ponadpodstawowych

Logotypy partnerów Programu Rozwój Lokalny

Badanie ankietowe było prowadzone na terenie miasta Sokołów Podlaski w dniach 18-25 maja 2020 r. w formie kwestionariusza internetowego (CAWI).

Badanie zostało skierowane do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (absolwentów).

Badanie miało na celu pogłębienie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w zakresie przyszłych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich aktywności życiowej, stosunku do problematyki przedsiębiorczości, oceny miejsca zamieszkania i lokalnego rynku pracy.

Badanie było przeprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski we współpracy ze Związkiem Miast Polskich – Partnera Programu „Rozwój lokalny”.

Uczestnikami ankiety byli absolwenci szkół zlokalizowanych na terenie miasta Sokołów Podlaski:

  • Zespołu Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim – Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim,
  • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim,
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim,
  • Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Ankieta składała się z 4 modułów: miasto, edukacja, rynek pracy, aktywność życiowa, zawierających 23 pytań zasadniczych i 7 pytań metryczkowych (łącznie 32 pytań).

Struktura badanych

  • Ogólna populacja badanych (tj. uczniowie ostatnich roczników szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020) wynosiła 270 osób.
  • W raporcie prezentowane są rozkłady częstości odpowiedzi wszystkich respondentów biorących udział w badaniu: tj. 168 osób.

Badanie zostało zrealizowane w związku z uczestnictwem Miasta Sokołów Podlaski w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski składa serdeczne podziękowania uczniom uczestniczącym w badaniu ankietowym, dyrektorom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych za przychylność i skierowanie ankiety do uczniów.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami diagnozy i liczę na dalszą aktywną współpracę.

Krzysztof Dąbrowski