Modernizacja zieleni nad Cetynią

Trwają prace związane z modernizacją bulwaru nad rzeką Cetynią w Sokołowie Podlaskim

Usuwane drzewa

Na terenie Bulwaru nad rzeką Cetynią, stanowiącego teren rekreacyjno-wypoczynkowy, trwają prace związane z kompleksową modernizacją terenu zielonego. Sokołowski bulwar ciągnący się od ul Siedleckiej, aż do ul. Kosowskiej tworzą ciągi pieszo-rowerowe okalające rzekę Cetynia, uzupełnione nasadzeniami rzędowymi drzew. Dotychczas, teren nie był poddawany większym zabiegom pielęgnacyjnym. Wykonywano jedynie drobne cięcia sanitarne oraz przeprowadzano wycinkę drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

W latach 2014-2015 Miasto Sokołów Podlaski wykonało modernizację ciągów pieszo-rowerowych. Zainstalowano nowe oświetlenie uliczne. Wybudowano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz skateparkiem. Zostały także zakupione elementy infrastruktury edukacyjnej.

Z uwagi na przeprowadzoną modernizację bulwaru, przygotowano dokumentację dot. przeglądu drzewostanu, opracowaną przez Pracownię Architektury Krajobrazu M-Projekt z Warszawy, w której wykazano konieczność rewitalizacji terenów zielonych bulwaru, wskazując na niezbędność wykonania nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wieloletnich, co w całości stworzy kompleksowe miejsce dla wypoczynku i rekreacji. Realizacja koncepcji modernizacji zieleńca jest związana z rewitalizacją zieleni, polegającą na przeprowadzeniu wycinki drzew zagrażających pośrednio i bezpośrednio bezpieczeństwu powszechnemu oraz na wprowadzeniu nowych nasadzeń, wkomponowanych już w zagospodarowaną przestrzeń oraz przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych. Opracowana przez firmę M-Projekt dokumentacja składa się z koncepcji modernizacji terenu zielonego bulwaru wraz z projektem zieleni oraz inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem, która zawiera ocenę zachowania poszczególnych drzew określająca ich stan zdrowotny, statykę oraz rodzaj wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych. Ocena drzew obejmuje również określenie cech fizjologicznych i mechanicznych, dając obraz całościowej kondycji badanego drzewostanu, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań w procesie kształtowania całego obszaru bulwaru, w tym usunięcie drzew będących m.in. w złym stanie fitosanitarnym, a także podjęcie niezbędnych prac związanych z cięciami pielęgnacyjnymi.

Dokumentacja dotycząca modernizacji terenu zielonego bulwaru wraz z projektem zieleni została uzgodniona z architektem p. Dariuszem Krawczykiem, członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Miasto, w celu realizacji tego typu inwestycji, uzyskało również wszelkie wymagane prawem zgody, w tym pozwolenie Starosty Sokołowskiego na usuniecie drzew, uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. Ze względu na realizację zadania w obrębie rzeki Cetynia, zawarte zostało także porozumienie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w gestii, którego leży zarząd nad rzeką Cetynia.

Zgodnie z projektem zieleni na przedmiotowym terenie planuje się wykonać nasadzenia: drzew w ilości 79 szt. (w tym platan klonolistny, lipa srebrzysta, głóg dwuszyjkowy, kasztanowiec zwyczajny), krzewów w ilości 52 szt. (pięciornik krzewiasty), oraz roślin ozdobnych wieloletnich szt. 270 (rozplenica japońska, miskant cukrowy). Materiał szkółkarski planowany do nasadzenia będzie zgodny z wszelkimi normami oraz zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich i charakteryzował się będzie znacznymi parametrami.

Miasto Sokołów Podlaski na prace związane z rewitalizacją zieleni uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.058,00 zł, a całość zadania została wyceniona na kwotę 93.787,20 zł.

W bieżącym roku skupiono się na jednym z etapów rewitalizacji polegających na usunięciu wskazanych w inwentaryzacji drzew oraz przeprowadzaniu nowych nasadzeń. W kolejnych latach, w ramach możliwości finansowych miasta, a także pozyskiwanych środków zewnętrznych, będą podejmowane dalsze prace związane z rewitalizacją terenu zielonego Bulwaru nad rzeką Cetynią.