Zielony Sokołów

Park Ogińskiego

Konserwację 815 szt. drzew oraz 206 metrów kwadratowych krzewów na terenie Parku Ogińskiego, zakłada plan przewidziany na 5 lat. Jego realizacja rozpoczęła się dwa lata temu. W październiku br. rozpocznie się ostatni etap prac przewidzianych na 2017 r.

Na terenie zabytkowego parku im. ks. M. K. Ogińskiego, położonego przy ul. Lipowej powoli kończą się prace konserwatorskie.

Zgodnie z umową zawartą przez burmistrza Bogusława Karakulę z wykonawcą, zieleń jest poddawana pielęgnacji, drzewa są chronione przed szkodnikami a już za kilka tygodniu rozpoczną się kolejne nasadzenia. Prace prowadzone na terenie sokołowskiego parku to tylko część wieloletniego programu realizowanego z inicjatywy burmistrza Bogusława Karakuli przez miasto Sokołów Podlaski.

Wycięte drzewa

Na początku lata głośno zrobiło się o drzewach wyciętych z trawnika przed Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Do mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, docierały wówczas niepełne i dające zniekształcony obraz, informacje.

Przypomnijmy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w kwietniu br. wystąpił do Urzędu Miasta Sokołowski Ośrodek Kultury. Zgodę na usunięcie drzew i krzewów wydał burmistrz. Na jej podstawie zostały usunięte trzy klony jesionolistne, dwie wierzby białe, cztery jarząby pospolite, dwa głogi jednoszyjkowe i  28 metrów kwadratowych krzewów gatunku dereń biały.

Burmistrz jednocześnie odmówił wnioskowanego przez SOK usunięcia jednego drzewa gat. surmia, jednego drzewa gatunku jarząb pospolity oraz 35 metrów kwadratowych krzewów gatunku dereń biały.

Bez pozwolenia burmistrza (w tym wypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, taka zgoda nie była wymagana ) wycięto drzewa i krzewy, które nie spełniały parametrów: dwie śliwy, śliwę wiśniową, klon pospolity, jesion wyniosły, cztery jarząby pospolite i 16 metrów kwadratowych krzewów typu – dereń biały, 23 metry kwadratowe krzewów – ligustr pospolity. Dodatkowo zostało przesadzone jedno nowe drzewo – klon jawor i jeden żywotnik zachodni.

Decyzje o wydaniu lub odmowie zgody na wycięcie drzew były wydawane na podstawie opracowania „Przegląd drzewostanu na terenie zieleńców usytuowanych w Mieście Sokołów Podlaski – zieleniec usytuowany wokół budynków Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Sokołowskiego Ośrodka Kultury”. W dokumencie przygotowanym na zlecenie miasta przez Pracownię Architektury Krajobrazu, M- Projekt z Warszawy, można znaleźć m.in. szczegółową inwentaryzację i gospodarkę drzewostanem.

Inwentaryzacja dokładnie określa stan zdrowotny drzew, ich statykę, a także rodzaj wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych. Wskazuje drzewa do usunięcia ze względu na ich bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla przechodniów.

Opracowanie zawiera koncepcję modernizacji „skweru” wraz z projektem zieleni. Koncepcja zakłada częściową modernizację układu przestrzennego oraz rewitalizację zieleni, polegającą m.in. na wprowadzeniu nowych nasadzeń. Usunięte zostały drzewa obumarłe, zamierające oraz zagrażające bezpieczeństwu. Na skwerze planowane są nowe nasadzenia. Dalsze etapy prac wynikające z opracowania będą realizowane w ramach możliwości budżetowych miasta lub pozyskiwanych środków zewnętrznych.

Nowe nasadzenia

Wydając zgodę na wycięcie drzew, burmistrz wskazał konieczne nasadzenia zastępcze drzew i krzewów – mowa o  11 drzewach i oraz 28 metrach krzewów tego samego, lub innego gatunku, o podobnej wartości przyrodniczej, co wycięte. Decyzja określa szczegóły. Muszą to być sadzonki drzew o obwodzie pnia 12-16 c, mierzonego na wysokości 100 cm o minimalnym wieku 3 lat. Nasadzenie należy przeprowadzić w najbliższym sezonie wegetacyjnym po wycięciu, nie później jak do 30 października 2018 r. w miejscach nie kolidujących z zagospodarowaniem terenu.

W tym miejscu planowane są także nowe nasadzenia drzew, nie narzucone decyzją burmistrza.

Co dalej z Parkiem im. ks. M. K. Ogińskiego?

W tym roku, na terenie zabytkowego parku im. ks. M. K. Ogińskiego, położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim, trwa trzeci etap prac konserwatorskich. Prace polegają na przeprowadzeniu pielęgnacji zabytkowego drzewostanu, w tym pomników przyrody. W tym etapie konserwacji poddanych zostaje 176 szt. drzew.

Prace techniczne polegają na cięciach sanitarnych, cięciach korygujących pokrój oraz cięciach częściowo redukujących korony i poprawiających statykę.

Już wiosną rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem 89 kasztanowców białych przed szkodnikami – przez zastosowanie pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowczowiaczka.

Zgodnie z umową zawartą przez burmistrza Bogusława Karakulę z wykonawcą, wszystkie prace na terenie parku przy ul. Lipowej powinny winny się zakończyć do 10 października 2017 r.

Większość z nich została już wykonana. Do końca września będą wisieć pułapki feromonowe na szrotówka, już na początku października zostaną wykonane nowe nasadzenia.

Pieniądze na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który zrefundował 90 proc. kosztów zadania.

Całość składa się z V etapów, realizowanych w latach 2015-2020 obejmujących w sumie konserwację 815 szt. drzew oraz 206 metrów powierzchni krzewiastej.

W ramach prac wykonywane są cięcia pielęgnacyjne: w tym cięcia korygujące pokrój, cięcia częściowo redukujące korony – poprawiające statykę, cięcia techniczne zachowujące skrajnie jezdni, formowanie pokroju młodych drzew, cięcia krzewów i żywopłotów, montaż wiązań elastycznych w celu wzmocnienia mechanicznego konarów drzew, zastosowanie pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka, wykonanie oprysków przeciw szkodnikom oraz palikowanie młodych drzew w celu ich ustabilizowania w gruncie.

Każde zinwentaryzowane drzewo posiada przypisaną liczbę porządkową oraz zostało naniesione na mapę zasadniczą. Ilość opisanych pojedynczych drzew to aż  1186 szt. oraz 24 grupy drzew i krzewów o pow. 3.651,5m². Łącznie zinwentaryzowano 1210 obiektów.

Na zlecenie miasta Sokołów Podlaski pracownia M-Projekt wykonała w 2015 r. inwentaryzację,  wraz z gospodarką drzewostanem oraz koncepcję modernizacji, zawierającą projekty zieleni dla wszystkich skwerów znajdujących się na terenie Sokołowa Podlaskiego. Powstawała przy udziale Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i została przez niego zatwierdzona.

Wskazane w tym dokumencie prace są realizowane stopniowo, w ramach możliwości finansowych miasta. Fachowcy pracują przy usuwaniu drzew obumarłych, zamierających oraz zagrażających bezpieczeństwu.

Dokument powstały w 2015 r. zawiera też koncepcje modernizacji najważniejszych

miejskich zieleńców.

Koncepcja modernizacji Zieleńca imienia Adama Mickiewicza zakłada zachowanie istniejących drzew żywopłotów, uzupełnienie żywopłotów, nawierzchnie z kostki betonowe, lampy parkowe, nawierzchnie amortyzujące upadek, żwir, urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem, stojaki rowerowe, trawniki, nasadzenia nowych roślin ozdobnych, budowę murku z drewnianymi  siedziskami, nasadzenia drzew liściastych o przekroju kulistym, krzewy, stoliki szachowe.

Wśród nowych drzew znajdą się głóg jednoszyjkowy, lipa, platan, rozplenica japońska, pięciornik krzewiasty, klon pospolity. Będzie też kurtyna wodna.

Na zieleńcu Księdza Pielasy – powstanie pergola, nowe drzewa liściste,  ławki, trawnik, projektowane są nasadzenia traw ozdobnych, murek z podświetleniem ledowym, nasadzenia roślin na wyniesieniu terenu.

Modernizacja Zieleńca przy urzędzie miasta ma polegać na nasadzeniach nowych roślin, budowie murka, żywopłotu, ławki z oparciem, lampa, wodorysków, nasadzeń pnących krzewów liściastychm , postawieniu stojaka rowerowego i pergoli, na której będą rosły róże pnące a obok nowe drzewa liściaste.

Zieleniec NMP

Plan dla tego zieleńca obejmuje zestaw urządzeń dla małego centrum aktywności fizycznej, z nawierzchnią amortyzującą upadek. Będzie ścieżka do biegania i urządzenia do ćwiczeń.

Koncepcja modernizacji Skweru księdza Brzóski to nasadzenia nowych drzew liściastych, krzewów studni,  drzewa o przekroju kulistym, nasadzenia traw ozdobnych, drzew liściastych. Obok powstanie ławka z oparciem, nawierzchnia z kostki betonowej i stolik szachowy.

Koncepcja modernizacji Zieleńca Unitów Podlaskich oprócz istniejących już drzew liściastych zakłada nasadzenia drzew iglastych i liściastych, ustawienie ławki z oparciem, nawierzchni z kostki betonowe,j fontanny w kształcie kuli. Tuż obok stanie tablica informacyjna i lampy.