Weź sprawy w swoje ręce!

Urząd Miasta

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w twoim najbliższym otoczeniu? Zależy ci na tym, żeby twoje dzieci wyrastały w mieście z perspektywami rozwoju? Zgłoś się do Komitetu Rewitalizacji Miasta. Masz na to czas jeszcze do końca września. Wolne miejsca czekają!

Sokołów Podlaski jest jedynym z nielicznych miast na Mazowszu, które mogą pochwalić się Gminnym Programem Rewitalizacji. Ten dokument powstawał podczas konsultacji z mieszkańcami Sokołowa. To dzięki niemu wnioski o dofinansowanie sokołowskich inwestycji mają większe szanse na zewnętrzne dofinansowanie (przykład – budowa centrum przesiadkowego w ramach RIT).

Uchwalony przez Radę Miasta, po długich konsultacjach społecznych, Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem programujących proces rewitalizacji na obszarach miasta, które charakteryzują się największym nasileniem negatywnych zjawisk gospodarczych, przestrzennych i przede wszystkim społecznych. Zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych działania rewitalizacyjne, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają większe szansę na współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Beneficjentami mogą być jednostki organizacyjne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego a nawet grupy nieformalne.

Ty też możesz

Żeby móc zgłaszać swoich kandydatów, wystarczy mała, nawet dwuosobowa, grupa nieformalna. Może ich zgłaszać nawet jedna osoba, mieszkaniec Sokołowa, pod warunkiem, że nie jest pracownikiem Urzędu Miasta ani żadnej z jego jednostek organizacyjnych. W komitecie nie może też działać ktoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

Konsultacje, jakie w ubiegłym roku prowadziliśmy w sprawie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji wzbudziły spore zainteresowanie wśród Sokołowian. Okazały się ważne dla nas, mieszkańców Sokołowa.

Ważną rolę będzie pełnić powstający Komitet Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski. To forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta,  w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo – doradczą dla burmistrza w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Komitet będzie oceniał przebiegu procesu rewitalizacji.

To komitet ma reprezentować lokalne środowiska gospodarcze, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Komitet będzie uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji miasta.

Komitet będzie uczestniczył w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją. Do uchwał Rady Miejskiej  zostaną wprowadzone niezbędne zmiany, jeżeli tylko będą wynikać z uchwalonego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Kto może działać?

Komitet ma liczyć od 14 do 20 osób. Jego kadencja upłynie wraz z zakończeniem prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.

W skład Komitetu mogą wejść wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta Sokołów Podlaski.

W składzie znajdzie się 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Sokołów Podlaski i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza, 2 przedstawicieli Rady Miejskiej wskazanych przez Radę Miejską, 3 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego, delegowanych przez Radę Miejską, reprezentujących obszary zdegradowane. W składzie Komitetu jest miejsce dla 2 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie miasta), do 3 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym), do 3 przedstawicieli mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski, nie będących członkami organizacji i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Miasta Sokołów Podlaski, do 3 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, wyboru dokona komisja powołana przez Burmistrza.

Sporo zmian przed nami

Program rewitalizacji został już uchwalony, ale może być zmieniany. Każda zmiana  będzie konsultowana z Komitetem. Członkowie Komitetu będą mogli zgłaszać wnioski o zmiany w programie i uchwałach Rady Miasta.

Możliwość wpływu na rozwój naszego miasta może pomóc – mieszkańcom, stowarzyszeniom, instytucjom, wspólnotom czy Spółdzielniom Mieszkaniowym.

Dla przykładu – jeśli działająca w naszym mieście grupa nieformalna, mająca swoich przedstawicieli w Komitecie, będzie miała plany nowych projektów i będą one dotyczyć obszaru rewitalizacji, może skierować swój projekt do realizacji.

Zgłoszenia można jeszcze składać do dnia 30 września w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Formularze zgłoszeniowe czekają w Biurze Obsługi Klienta.

Można je także wysyłać drogą elektroniczną na adres – promocja@sokolowpodl.pl z tematem „Komitet Rewitalizacji”.