Obowiązek odśnieżania chodników

W związku z panującymi warunkami zimowymi informujemy i przypominamy mieszkańcom miasta o obowiązku odśnieżania chodników.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tekst jednolity) właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek usunięcia z chodnika przylegającego do nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek odśnieżania powinien być realizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej. Zarządcy i właściciele budynków zobowiązani są również do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów i innych elementów obiektów budowlanych – niezwłocznie po ich pojawieniu się. Równie ważne jest podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości poprzez posypywanie chodnika piaskiem lub innym materiałem uszorstniającym.

Informujemy mieszkańców, że osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosły szkodę w wyniku nie wywiązywania się właściciela nieruchomości z wymienionych obowiązków mają prawo żądać odszkodowania od właściciela posesji. Ponadto na właściciela nieruchomości może zostać nałożona kara grzywny lub mandat karny.