Umowa na dofinansowanie projektu podpisana

Podpisanie umowy

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, p. Bogusław Karakula oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Janina Ewa Orzełowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bulwar nad rzeką Cetynią”.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”,  Działanie 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Umowę na dofinansowanie projektów podpisały również dwie gminy – Repki oraz Sterdyń.

Projekt złożony przez Miasto Sokołów Podlaski „Bulwar nad rzeką Cetynią” znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej RPO WM. Całkowity koszt realizacji wynosi 840 090,00 PLN. Kwota dofinansowania to 495 653,10 PLN. W ramach tego przedsięwzięcia zagospodarowany zostanie teren przy rzece Cetynia, co przyczyni się do znaczącej poprawy dostępności do nowoczesnej infrastruktury turystycznej dla mieszkańców miasta oraz pozytywnie wpłynie na sferę estetyczną miasta.

Opis projektu:

1) Zmodernizowanie ciągów pieszo-rowerowych;

2) Zamontowanie oświetlenia;

3) Oznakowanie ścieżki rowerowej;

4) Powstanie Punktu Informacji Turystycznej;

5) Utworzenie platformy informatycznej dotyczącej miasta i jego walorów turystyczno-przyrodniczych;

6) Wydanie miejskiego przewodnika w trzech wersjach językowych (polski, angielski i rosyjski).

Inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej i promowanie walorów przyrodniczych miasta Sokołów Podlaski wśród turystów polskich i zagranicznych. Portal poświęcony turystyce i rekreacji, wydanie przewodników oraz otwarcie Punktu Informacji Turystycznej zwiększy zainteresowanie terenem wśród mieszkańców regionu. Dodatkowo portal oraz przewodniki w trzech wersjach językowych podniosą efektywność marketingową miasta wśród turystów z zagranicy.

Główne cele projektu:

• Aktywizacja społeczna i gospodarcza miasta;

• Odnowa obszarów podlegających restrukturyzacji;

• Tworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej;

• Poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w regionie.

Cząstkowe cele projektu:

• Zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez poprawę stanu infrastruktury;

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;

• Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury obiektów kulturowych, infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej;

• Zwiększenie atrakcyjności tego obszaru dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych;

• Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw;

• Poprawa jakości środowiska;

• Zapobieganie problemom społecznym.