Program „Sokołowska Rodzina 3+”

Karta uczestnika programu

Cele programu:

  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych;
  • Promowanie rodziny zastępczej jako najbardziej przyjaznego i naturalnego środowiska wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości przebywania w rodzinie biologicznej;
  • Wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • Poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • Zwiększenie możliwości rozwojowych i poprawa warunków życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Uprawnionymi do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+” są członkowie rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi, mieszkający na terenie miasta Sokołów Podlaski. W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie?

 1. Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
 2. Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług, produktów objętych rabatem.

Jak przystąpić do programu?

1. Wypełnienie wniosku

Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek (pobierz wniosek). We wniosku należy wypisać dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty: dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dziecka powyżej 18 roku życia – jeżeli takie jest w rodzinie (ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły), w przypadku rodziny zastępczej dokument potwierdzający sprawowanie opieki (postanowienie sądu), a rodziny wychowującej lub sprawującej opiekę osobiście nad dzieckiem niepełnosprawnym – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

3. Odbiór karty

W ciągu miesiąca wniosek zostanie sprawdzony. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, każdy członek rodziny otrzyma kartę „Sokołowska Rodzina 3+”, na której znajdzie się imię, nazwisko oraz data ważności karty.

Korzystanie z karty:

 1. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być ważna legitymacja szkolna.
 2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone. Informacji o oferowanych zniżkach udzielają partnerzy programu.

Dodatkowe informacje:

Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21
um@sokolowpodl.pl
tel. (25) 7817501

Do pobrania: