Program „Sokołowska Rodzina 3+”

Cele programu:

  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych;
  • Promowanie rodziny zastępczej jako najbardziej przyjaznego i naturalnego środowiska wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości przebywania w rodzinie biologicznej;
  • Wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • Poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • Zwiększenie możliwości rozwojowych i poprawa warunków życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Uprawnionymi do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+” są członkowie rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi, mieszkający na terenie miasta Sokołów Podlaski. W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie?

 1. Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
 2. Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług, produktów objętych rabatem.
 3. Karta uprawnia do skorzystania z 50% ulgi w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

Jak przystąpić do programu?

1. Wypełnienie wniosku

Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek (pobierz wniosek). We wniosku należy wypisać dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty: dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dziecka powyżej 18 roku życia – jeżeli takie jest w rodzinie (ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły), w przypadku rodziny zastępczej dokument potwierdzający sprawowanie opieki (postanowienie sądu), a rodziny wychowującej lub sprawującej opiekę osobiście nad dzieckiem niepełnosprawnym – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

3. Odbiór karty

W ciągu miesiąca wniosek zostanie sprawdzony. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, każdy członek rodziny otrzyma kartę „Sokołowska Rodzina 3+”, na której znajdzie się imię, nazwisko oraz data ważności karty.

Korzystanie z karty:

 1. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być ważna legitymacja szkolna.
 2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone. Informacji o oferowanych zniżkach udzielają partnerzy programu.
 3. By uzyskać 50% zniżkę w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów należy zgłosić się do Urzędu Miasta (pokój nr 40), by dokonać zmian w deklaracji (dotyczy to osób, które we wniosku o wydanie karty zadeklarowały inną liczbę osób niż w deklaracji oraz mieszkańców spółdzielni).

Dodatkowe informacje:

Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21
um@sokolowpodl.pl
tel. (25) 7817501

Do pobrania: