Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w dniu 28.12.2012 r. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski. Załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pouczenie i objaśnienie do jej wypełnienia.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski dotyczy:
  1. W przypadku budynków jednorodzinnych – właściciela bądź współwłaścicieli nieruchomości, na której zlokalizowany jest dany budynek.
  2. W przypadku budynków wielolokalowych z wyodrębnioną własnością lokali – osoby sprawującej zarząd nad nieruchomością wspólną lub na właścicielach poszczególnych lokali, w przypadku gdy zarząd nie został wybrany.
  3. W przypadku budynku wielolokalowego bez wyodrębnionej własności lokali – właściciela budynku lub jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w zarządzie lub administrującej zasoby mieszkaniowe.
Zgodnie z § 3 ww. uchwały właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski do dnia 28 lutego 2013 r. w biurze obsługi klienta lub w pokoju nr 40 w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski.
Deklarację można pobrać z linku poniżej lub w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski w pokoju nr 40.
Wszelkich informacji n/t nowego systemu gospodarki odpadami udzielają pracownicy wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dni powszednie od poniedziałku  do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w pokoju nr 40 i 41 oraz pod numerami tel. (25) 781 75 56, 781 75 54.