Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Szczegółowy zakres zadań, będących przedmiotem postępowania konkursowego określa treść ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sokołowa Podlaskiego (Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 29 stycznia 2013).
Burmistrz Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych w przedmiotowym zakresie.
Termin składania ofert upływa z dniem 20 lutego 2013 r.