Nagłówki

Nabór wniosków z działania 1.6 EFRR

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.