XLI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2010r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2010.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze każdego roku.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski