Miejski program gospodarki odpadami

Spełniając ustawowy obowiązek Urząd Miasta Sokołów Podlaski przygotował Projekt „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2009 – 2011, z perspektywą na lata 2012 – 2018”.

Uchwalenie aktualizacji wstrzymano jednak do czasu rozstrzygnięcia referendum gminnego w sprawie przejęcia przez miasto Sokołów Podlaski obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Referendum odbędzie się dnia 7 czerwca 2009 r. Jeżeli mieszkańcy miasta wyrażą zgodę na przejęcie przez miasto obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konieczne będzie przebudowanie istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta oraz dostosowanie go do nowych regulacji. Tym samym zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do Projektu Aktualizacji.

Projekt aktualizacji do wglądu w pokoju nr 17 w Urzędzie Miasta.