Nagłówki

Dofinansowanie utylizacji azbestu

28 kwietnia 2009 r. miasto Sokołów Podlaski wystąpiło z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania, polegającego na wymianie pokryć dachowych z falistych płyt azbestowo-cementowych (eternit) w roku 2010.

Zadanie polegać będzie na finansowaniu demontażu, transportu i utylizacji azbestu, nie będą finansowane nowe pokrycia dachowe. Na początku roku 2010 opracowany zostanie Regulamin korzystania z dofinansowania, który szczegółowo określi zasady dofinansowania wymiany pokryć dachowych. W roku 2008 przeprowadzona została na terenie naszego miasta inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, w wyniku której zaewidencjonowano 113.323 m2 pokryć dachowych z eternitu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji opracowany został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2009 – 2032. Program rozłożony jest na 23 lata i zakłada sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków finansowych, usuwanie eternitu z terenu miasta.